Algemene voorwaarden en klachtenregeling

Ketelbinkie opleidingen is een activiteit / handelsnaam van Regio Opleidingen, gevestigd te Arnhem aan de Kastanjelaan 20, 6828 GL.

Op alle overeenkomsten die Regio opleidingen aangaat onder de naam Ketelbinkie opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Regio opleidingen van toepassing.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Regio opleidingen: De Vennootschap onder firma Regio Opleidingen V.O.F. met als doel het organiseren van postacademische cursussen in diverse regio's in Nederland.

• Afnemer: degene die met Regio Opleidingen een overeenkomst heeft gesloten

• Cursist: degene die aan een cursus, training, workshop, leergang, maatwerkopdracht of kennisbijeenkomst van Regio Opleidingen deelneemt

• Incompanycursussen: alle opleidingsproducten die Regio Opleidingen exclusief organiseert voor 1 of meer opdrachtgevers

• Maatwerk: elk opleidingsproduct dat Regio Opleidingen speciaal ontwikkelt en/of uitvoert in opdracht van 1 of meer opdrachtgevers

• Opdrachtgever: degene die Regio Opleidingen de opdracht geeft voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van maatwerk of incompanycursussen.

• Open inschrijvingen: alle cursussen, trainingen en workshops en leergangen van Regio Opleidingen waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving, niet zijnde maatwerkopdrachten, incompanycursussen.

• Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per fax of per e-mail;

2. Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Regio Opleidingen en afnemer.

• Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden Regio Opleidingen niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

• Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

 

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

• De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van Regio Opleidingen, inschrijving bij of opdracht aan Regio Opleidingen en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Regio Opleidingen.

 

4. Prijzen

• Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt.

• Regio Opleidingen behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen.

 

5. Facturering en betaling

• Regio Opleidingen factureert aan afnemer na totstandkoming van de overeenkomst.

• Betaling door afnemer dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals is vermeld op de factuur.

• Bij niet tijdige betaling is afnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is afnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Regio Opleidingen om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

• In het geval niet of niet tijdige betaling is Regio Opleidingen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen.

 

6. Overmacht

• Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.

• In het geval van overmacht is Regio Opleidingen geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

• Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door Regio Opleidingen ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan.

• Het is afnemer of cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van Regio Opleidingen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

• Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van de door Regio Opleidingen verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regio Opleidingen.

 

8. Persoonsgegevens

• Regio Opleidingen gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van afnemers en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Afnemers en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.

• Afnemers en cursisten komen ten aanzien van de door hen van Regio Opleidingen ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

 

9. Aansprakelijkheid

• Regio Opleidingen betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is Regio Opleidingen slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door afnemer betaalde prijs.

• Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is Regio Opleidingen niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

• In het geval van een gebrek aan de zijde van Regio Opleidingen heeft afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.

• Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient afnemer Regio Opleidingen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

 

10. Toepasselijk recht en geschillen

• Op de overeenkomst tussen Regio Opleidingen en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

• Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Utrecht, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

 

11. Annulering door Regio Opleidingen bij open inschrijvingen

• Regio Opleidingen kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus, training, workshop of leergang annuleren of deze samenvoegen tot uiterlijk 1 week voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

• Binnen 1 week voor aanvang kan Regio Opleidingen nog een cursus, training, workshop of leergang annuleren of cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie.

 

12. Annulering door cursist of afnemer bij open inschrijvingen

• De cursist of afnemer is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de cursusdatum. In dat geval is wel het inschrijfgeld – zijnde 10% van de cursusprijs – verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van het inschrijfgeld door Regio Opleidingen geretourneerd.

• Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de cursusdatum is de volledige cursusprijs verschuldigd.

• Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus, training, workshop of leergang. De mogelijkheid van vervanging kan door Regio Opleidingen worden uitgesloten.

• In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal Regio Opleidingen het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door Regio Opleidingen gemaakte kosten.

 

13. Cursusprogramma open inschrijvingen

• Het cursusprogramma wordt schriftelijk gepubliceerd, onder meer op de website van Regio Opleidingen. Regio Opleidingen behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen.

• Regio Opleidingen behoudt zich het recht voor om het tijdstip, de locatie en de plaats van de cursus te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen.

 

14. Prijzen maatwerk en incompanycursussen

• De tarieven, kosten en betalingsafspraken en overige afspraken met betrekking tot maatwerkopdrachten worden tussen Regio Opleidingen en opdrachtgever steeds vooraf schriftelijk vastgelegd.

 

15. Annulering en wijziging afspraken maatwerk en incompanycursussen

• Als opdrachtgever of Regio Opleidingen door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata of van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.

• De tengevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.

• Als opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:

- binnen 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 50%

- binnen 2 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 75%

- binnen 1 maand voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 100%

• Bij annulering voor 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit is opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.

 

Regio Opleidingen

Laatst bijgewerkt 26-01-2017

 

 

 

Klachtenregeling

 

Ketelbinkie opleidingen is een handelsnaam van Regio Opleidingen. De volgende klachtenregeling van Regio opleidingen is toepasselijk bij klachten jegens Ketelbinkie Opleidingen.

 

Preambule

De Vennootschap Onder Firma: Regio Opleidingen VOF (hierna: Regio Opleidingen opleidingen), gevestigd te Arnhem overwegende dat het wenselijk is dat er een regeling is die een behoorlijke behandeling van klachten waarborgt met betrekking tot de door haar georganiseerde cursussen, bijeenkomsten en referaten, gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), heeft besloten de volgende klachtenregeling vast te stellen:

 

1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Klachtrecht

1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Regio Opleidingen zich in de uitoefening van haar bevoegdheden met betrekking tot het genoemde in de preambule jegens hem/haar of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Regio Opleidingen.

2. Een gedraging van een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid en/of in opdracht van Regio Opleidingen wordt aangemerkt als een gedraging van Regio Opleidingen.

Artikel 2 Behoorlijke behandeling

Regio Opleidingen draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van schriftelijke klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens de klager en die voldoen aan de eisen genoemd in artikel 6 eerste lid en onder a tot en met d van deze regeling.

Artikel 4 Mondelinge/andere klachten

1. Bij de behandeling van mondeling of per e-mail ingediende klachten dan wel klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens een ander dan de klager, neemt Regio Opleidingen in ieder geval met de vereiste zorgvuldigheid in acht.

Artikel 5 Beroep

1. Tegen een beslissing van Regio Opleidingen inzake de behandeling van een klacht over een gedraging als bedoeld in artikel 1 kan geen beroep worden ingesteld.

 

II. De behandeling van klaagschriften

 

Artikel 6 Indienen van een klacht

1. Het klaagschrift wordt ondertekend verzonden en bevat tenminste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;

d. het klaagschrift moet zijn gericht aan:

Regio Opleidingen

Kastanjelaan 20

6828 GL Arnhem

Artikel 7 Staken behandeling

1. In iedere fase van de klachtbehandeling kan Regio Opleidingen nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.

2. Zodra Regio Opleidingen naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.

Artikel 8 Ontvangstbevestiging

Regio Opleidingen bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen een week.

Artikel 9 Klachtbehandeling

1. De secretaris van Regio Opleidingen is belast met de behandeling van de klacht.

2. Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van de secretaris, wordt de klacht behandeld door de voorzitter van Regio Opleidingen.

Artikel 10 Geen verplichting tot klachtbehandeling

1. Regio Opleidingen is niet verplicht de klacht te behandelen indien deze klacht betrekking heeft op een gedraging:

a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtregeling is behandeld;

b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

c. waartegen door de klager (administratief) beroep kan of kon worden ingesteld;

d. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest;

e. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

2. Regio Opleidingen is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift, door Regio Opleidingen schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 11 Afschrift aan aangeklaagde

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 12 Horen

1. De klachtbehandelaar stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 13 Termijnen

1. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld.

2. De afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 14 Klachtafdoening

1. Regio Opleidingen stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.

2. Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing op degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt.

Artikel 15 Klachtregistratie en publicatie

1. Regio Opleidingen draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende schriftelijke klachten.

2. De geregistreerde klachten worden gepubliceerd in het jaarverslag van Regio Opleidingen.

Artikel 16 Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

1. Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling Regio Opleidingen.

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na vaststelling ervan en is van toepassing op klachten die na de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, ook als de gedraging waarover wordt geklaagd zich voor die datum heeft voorgedaan.

Aldus vastgesteld door Regio Opleidingen op 12 november2015